2020-05-15

Program Profilaktyczno - Wychowawczy PM3 "Bajka" w Leżajsku

   • PROGRAM

     

    PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

     

     

     Przedszkola Miejskiego Nr 3 „BAJKA”

     w Leżajsku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opracowanie mgr Władysława Kuszaj, n-ka PM Nr 3 „Bajka” w Leżajsku

    we współpracy z Radą Pedagogiczną

     

     

     

    Spis treści

     

     

     

    Wstęp

     

    1. Podstawa prawna programu wychowawczo- profilaktycznego....................

    2. Założenia programu.......................................................................................

    3. Szczegółowy zakres tematyczny podejmowanych działań

        wychowawczo –profilaktycznych.................................................................

    4. Procedury osiągania celów............................................................................

    5. Sposoby realizacji programu.........................................................................

    6. Prawa i obowiązki dziecka............................................................................

    7. Prawa i obowiązki rodziców.........................................................................

    8. Dziecięcy kodeks dobrych zachowań...........................................................

    9. Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań

        niepożądanych..............................................................................................

    10. Pożądane efekty działań wychowawczych……………………………….

    11. Ewaluacja programu……………………………………………………...

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wstęp

     

    "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"- J. Zamojski

     

    Podstawowym celem wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

                         

                       Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej, tj. dzieci, rodziców, środowiska lokalnego oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, a także kieruje procesami wychowawczymi pracowników. Ponadto integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, tworzy wspólny front oddziaływań dydaktycznych i kieruje je na właściwe tory.

                         Niezbędnym uzupełnieniem każdego programu wychowawczego jest obecnie profilaktyka związana zarówno z wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dziecka, jak

    i wzmacnianiem czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka mogących zaburzyć prawidłowy proces wychowania. Mając na uwadze konieczność stosowania działań profilaktycznych już od najmłodszych lat, formy i metody działań niniejszego programu dostosowane zostały do wieku i możliwości intelektualnych wychowanków. Uwzględniają one potrzeby zarówno dzieci zdolnych, jak i tych

    ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do których w szczególności skierowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

                       Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Miejskiego Nr 3 BAJKA

    w Leżajsku odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się

    w przedszkolu i środowisku społecznym, które otacza wychowanków naszej placówki. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu każde dziecko poradzi sobie

    w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

     

     

     

     

    1. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego

     

    • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
    • Powszechna  Deklaracja Praw Człowieka
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249).
    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59)- art. 10 ust.

    1 pkt 5, art.26 ust.2, art. 78, art.98-99.

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz.356)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Założenia programu

     

     

    Cel główny

     

    Celem głównym programu wychowawczo-profilaktycznego Miejskiego Przedszkola  Nr 3 BAJKA w Leżajsku jest kształtowanie środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości twórczych i intelektualnych, a także przeciwdziałanie wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces zakłócić.

     

    Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego:

     

    • Uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków
    • Budowanie równowagi i harmonii psychicznej
    • Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, a także postawy poszanowania drugiego człowieka, jego własności i opinii
    • Rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych
    • Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie

    w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów

    i porażek

    • Budowanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia wartości zdrowia oraz poczucia sensu istnienia
    • Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego

    i innych,  w tym kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia

    zdrowia i życia

    • Wspieranie wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia
    • Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
    • Wzmacnianie wśród wychowanków więzi z przedszkolem oraz społecznością lokalną
    • Zdobywanie przez dzieci podstawowych informacji z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
    • Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych,  relacji wychowanek – nauczyciel oraz nauczyciel – rodzic;
    • Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie wychowanków

    w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych

    • Wspieranie wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną bądź środowiskową są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Zakres tematyczny podejmowanych działań wychowawczo –profilaktycznych

     

     

    Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

     

     

    - Dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania; w tym: utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz w trakcie ważnych uroczystości bądź przedsięwzięć kulturalnych

    - Wykształcenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych

    - Uwrażliwienie na potrzeby innych, m.in. osób starszych, rodziców, młodszych kolegów

    - Uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i poszanowania zieleni w bliższym

      i dalszym otoczeni,  kształcenie do poszanowania wartości życia w zgodzie z naturą

    - Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole

    - Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami „savoir  vivre’u”

     

     

    Wzmacnianie kompetencji społeczno -emocjonalnych

     

    - Przedstawienie dzieciom zasad zgodnego współżycia w przedszkolu poprzez wprowadzenie  kodeksu dobrych zachowań

    - Rozwijanie umiejętności zrozumiałego wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji  wyrażanych przez inne osoby

    - Przeprowadzenie zajęć omawiających tematykę praw dziecka

    - Kształtowanie umiejętności pomocy potrzebującym oraz wrażliwości na cudzą krzywdę;

    - Wdrażanie dzieci do zgodnej i bezpiecznej zabawy z kolegami

    - Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez szukanie rozwiązań w postaci kompromisu

    - Integrowanie dzieci poprzez wspólne gry i zabawy, a także udział w uroczystościach     przedszkolnych

     

     

     

    Profilaktyka logopedyczna realizowana ze wsparciem logopedy

     

    • Stymulowanie procesu nabywanie przez dziecko sprawności, od których zależy prawidłowy rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej
    • Zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka, między innymi poprzez wykształcenie umiejętności: prawidłowego sposobu połykania, odpowiedniego toru oddechowego oraz gospodarowania powietrzem
    • Doskonalenie mowy dziecka oraz zapobieganie dysharmoniom rozwojowym dzięki usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych ,rozwijaniu i uwrażliwianiu percepcji słuchowej, wykonywaniu ćwiczeń ortofonicznych, fonacyjnych, rytmicznych

    i dykcyjnych.

    • Stymulowanie rozwoju poznawczo -językowego oraz wzbogacanie czynnego

    i biernego słownictwa dzieci.

     

     

    Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola

     

    • Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu

    i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w przedszkolu

    • Zapoznanie dzieci z regulaminem przedszkola oraz dziecięcym kodeksem dobrych zachowań
    • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw i imprez
    • Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze

    do przedszkolu i domu

    • Systematyczne uwrażliwienie dzieci na sytuacje stwarzające zagrożenie oraz budowanie wiedzy na temat ich konsekwencji
    • Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i ludzi
    • Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
    • Uwzględnienie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wskazywanie

    na negatywne skutki związane ze spożywaniem określonych substancji

     

     

     

     

    Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu

     

    • Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić
    • Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych
    • Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego

    oraz kontroli emocji

    • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz troski za zdrowie i bezpieczeństwo

    swoje i innych

    • Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych
    • Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne.

     

     

    Szanowanie  zdrowia swojego i innych

     

     

    • Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia
    • Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych
    • Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno wśród dzieci

     jak i wśród rodziców

    • Uświadomienie konieczności zachowania ergonomii i higieny pracy (np. w postaci dbania o ciszę)
    • Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania
    • Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą
    • Pogłębianie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej (np. szczepienia ochronne) oraz związków między zdrowiem a chorobą
    • Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu żywienia, dbanie o sprawność fizyczną
    • Przedszkole bez nałogów

     

     

     

     

    Profilaktyka uzależnień realizowana ze wsparciem psychologa

     

    • Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy

    w sytuacjach trudnych

    • Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka
    • Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi  narkomanii, lekomanii, uzależnieniu od komputera, gier, telewizji oraz telefonu komórkowego
    • Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi palenia papierosów

    i picia alkoholu; w tym: wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji uzależniających

    • Kształtowanie potrzeby samorozwoju oraz budowanie satysfakcji życiowej poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień jako alternatywy dla zachowań ryzykownych
    • Poszerzenie wiedzy rodziców na temat profilaktyki uzależnień

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Procedury osiągania celów

     

    Metody pracy:

     

    • Podające (opowiadania, wiersze, piosenki, pogadanki, historyjki obrazkowe,

    baśnie i bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoedukacyjnym

    i psychoterapeutycznym)

    • Aktywizujące(inscenizacje, „burza mózgów”, gry dydaktyczne, metaplany, drama
    • Eksponujące i poglądowe(spacery, wycieczki, pokazy, filmy, teatrzyki, zabawy parateatralne, pantomima, wystawy prac plastycznych, ilustracje, prezentacje multimedialne)
    • Praktyczne(metoda projektów badawczych, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, doświadczenia i eksperymenty)

     

     

    Formy pracy:

     

    • Praca indywidualna z dzieckiem(w trakcie zajęć edukacyjnych z nauczycielem oraz zajęć specjalistycznych z logopedą lub psychologiem)
    • Praca w małych grupach bądź zespołach
    • Praca z całą grupą
    • Udział w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, akcjach  charytatywnych

     i ekologicznych

    • Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze;
    • Zajęcia grupowe ze specjalistami, obserwacje i diagnozy(logopeda, psycholog)

     

     

     

     

     

     

     

    Formy współpracy z rodziną:

    • Przekazywanie informacji, referatów przez  nauczycieli podczas zebrań grupowych
    • Indywidualne rozmowy wg potrzeb
    • Ustalanie kontaktów z psychologiem, logopedą i innymi specjalistami wg potrzeb
    • Umieszczenie zamierzeń, artykułów  na grupowej tablicy- gazetce
    • Organizowanie zajęć otwartych
    • Umieszczanie informacji, artykułów na stronie internetowej
    • Umieszczanie ogólnych informacji na tablicy ogłoszeń

     

     

    Współpraca ze środowiskiem:

     

    • Policja, Straż Miejska
    • Ochotnicza Straż Pożarna
    • Poradnia, Ośrodek Zdrowia (lekarz, pielęgniarka/higienistka, stomatolog)
    • Poradnia Psychologiczno  – Pedagogiczna
    • Gabinet Weterynaryjny

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Sposoby realizacji programu

     

    W stosunku do dziecka

     

    • Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez rozmowy

     i dyskusje

    • Rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia
    • Czytanie i wspólna analiza opowiadań przedstawiających różne wzorce zachowań społecznych
    • Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne
    • Stworzenie kodeksu właściwych zachowań dla prawidłowego współżycia w grupie

    ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność ich przestrzegania

    • Ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad
    • Konstruowanie zajęć tematycznych poświęconych takim tematom jak zdrowe żywienie czy pierwsza pomoc
    • Spotkania ze specjalistami: lekarz, pielęgniarka/higienistka, stomatolog, policjant, strażak itp.
    • Zajęcia profilaktyczne i specjalistyczne z logopedą i psychologiem

     

     

    W stosunku do rodzica

     

    • Zapoznanie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Miejskiego Przedszkola Nr3 BAJKA w Leżajsku oraz z zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci

    i nauczycieli

    • Zaopiniowanie i zatwierdzenie  Uchwałą  Nr 1/PM/2017  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
    • Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju

    i zaburzeń zdrowia psychicznego bądź fizycznego dzieci oraz rozpoznawania ich

    • Organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych w domu

     i przedszkolu

    • Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych

     

     

    W stosunku do nauczycieli

     

    • Prowadzenie zajęć koleżeńskich
    • Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń i scenariuszy zajęć
    • Integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania

    kodeksu zachowań

    • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach

    nauczyciel – dziecko

    • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia

    fizycznego i psychicznego dzieci

    • Współpraca ze specjalistami: logopedą oraz psychologiem

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Prawa i obowiązki dziecka

     

     

    Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

     

     

    • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego

    i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

    • Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, otrzymywania pomocy dorosłego,

    kiedy tego potrzebuje

    • Podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy
    • Poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest
    • Opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje
    • Snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje
    • Samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabaw
    • Indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia

    – różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym

    • Pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia w miarę potrzeb
    • Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego

    stanowiska na równych prawach z innymi

    • Aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację ii wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia
    • Racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje
    • Zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb
    • Doświadczania konsekwencji swojego zachowania

     

     

    W naszym przedszkolu wychowanek ma prawo do:

     

     

    • Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa

    i akceptacji;

    • Zdrowego jedzenia;
    • Zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej go rzeczywistości;
    • Badania i odkrywania;
    • Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;
    • Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów

    i oczekiwań;

    • Poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji
    • Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych

    konsekwencji.

     

     

     

    W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

     

     

    • Przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu
    • Szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych
    • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia
    • Szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne
    • Wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości
    • Przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze
    • Dbać o higienę osobistą

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Prawa i obowiązki rodziców

     

     

    W naszym przedszkolu rodzic ma prawo do:

     

     

    • Znajomości zadań wynikających z programu, planu rocznego przedszkola

    i planów miesięcznych w danym oddziale

    • Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania

    i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem i zebrania grupowe;

    • Współdziałania z nauczycielami, w celu podejmowania działań mających za

    zadanie zapewnienie właściwych warunków rozwoju dziecka (współpraca

    z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną)

    • Uczestniczenia w działaniach mających na celu poprawę stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego przedszkola
    • Wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej
    • Aktywnego uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących

     dobru ogółu dzieci

    • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

     pracy wychowawczo - opiekuńczo - kształcącej przedszkola

    • Służenia pomocą opiekuńczo wychowawczą podczas planowanych wyjazdów

    i wycieczek

     

     

    Obowiązki rodziców:

     

     

    • Przestrzeganie statutu przedszkola
    • Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory
    • Respektowanie uchwał organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady rodziców
    • Przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbierani z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie
    • Dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola
    • Po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania nad dzieckiem opieki również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu
    • W przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieką dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola
    • Kontrolowanie przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu,

    w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp..

    • Informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu,

    w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;

    • Zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez

    nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych

    • Rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani

    są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia

    • Rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku przedszkolnego obowiązani są do informacji o dłuższej nieobecności na zajęciach oraz powodzie tejże

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8. Dziecięcy kodeks dobrych zachowań

     

     

    • Pomagamy sobie nawzajem
    • Jesteśmy uprzejmi
    • Bawimy się zgodnie
    • Szanujemy własność innych
    • Słuchamy poleceń dorosłych
    • Dbamy o książki i zabawki
    • Dbamy o czystość i porządek;
    • Szanujemy pracę innych
    • Okazujemy, co myślimy i czujemy

     

     

    Ponadto :

     

    • Nie bijemy, nie popychamy i nie wyrządzamy krzywdy
    • Nie przezywamy i nie wyśmiewamy innych
    • Nie przeszkadzamy innym w zabawie i pracy
    • Nie niszczymy pracy innych
    • Nie krzyczymy, nie hałasujemy i nie biegamy w sali zajęć
    • Nie niszczymy zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
    • Nie oddalamy się od grupy podczas wyjść w teren

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9. Sposoby nagradzania, wyróżniania lub dezaprobaty dla zachowań niepożądanych

     

     

    Formy nagradzania i wyróżniania

     

    • Nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni
    • Nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów

    w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy

    • Obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności
    • Przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela obowiązków wobec grupy rówieśniczej realizowanych np. poprzez formę dyżurów
    • Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
    • Drobne nagrody rzeczowe, elementy uznania
    • Wywieszenie pracy dziecka w eksponowanym miejscu
    • Pochwała przed rodzicem bądź dyrektorem przedszkola

     

     

    Dezaprobata dla zachowań niepożądanych

     

    • Tłumaczenie, wyjaśnianie powodów, dla których dane zachowanie jest niewłaściwe
    • Wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka
    • Ukazywanie następstw zachowań, tłumaczenie ich dziecku, w celu skłonienia

    go do autorefleksji

    • Czasowe odebranie przyznanego przywileju
    • Modelowanie zachowania poprzez rozwijanie empatii
    • Chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy, w celu przemyślenia swojego zachowania

    –„krzesełko ciszy”

    • Przekazanie informacji o niepożądanym zachowaniu rodzicom przez dziecko

     

     

     

     

    10. Pożądane efekty działań  wychowawczo - profilaktycznych

     

    Dziecko trzyletnie:

     

    • Ma poczucie bezpieczeństwa;
    • Ma dużo swobody
    • Potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania
    • Potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycieli różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
    • Współdziała z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych

    i porządkowych

    • Uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela indywidualnie lub

    w małych grupach

    • Stosuje się do najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu
    • Stara się ufnie i bezpośrednio odnosić do osób dorosłych
    • Dostrzega związek między zdrowiem a chorobą
    • Zna szkodliwość niektórych produktów spożywczych (np. słodycze);
    • Rozumie pojęcie higiena
    • Stosuje higienę na co dzień: myje ręce przed/po posiłku, po korzystaniu z toalety, po kontakcie z różnymi zwierzętami
    • Dba o czystość własnego ciała: ubrania, bielizny
    • Używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych
    • Wie, że nie może samodzielnie stosować lekarstw i środków chemicznych (np.

    środków chemicznych)

    • Nabywa umiejętność odmawiania bez poczucia winy (asertywność)
    • Bierze aktywny udział w zabawach logopedycznych organizowanych przez nauczyciela (gimnastyka buzi i języka, ćwiczenia oddechowe, warg, usprawniające podniebienie miękkie, ćwiczenia z emisji głosu)

     

     

     

     

    Dziecko  czteroletnie:

     

    • Zna zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich
    • Potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi
    • Potrafi poprosić o pomoc w trudnej sytuacji
    • Rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych; wie, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia
    • Sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami
    • Nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z ułomnościami
    • Uczestniczy w opiekowaniu się nowo przybyłymi kolegami
    • Planuje własne działania, gromadzi informacje o sobie
    • Potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności
    • Zna osoby, do których można zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia
    • Nie oddala się poza wyznaczony teren bez wiedzy i zgody dorosłych
    • Zna schemat piramidy zdrowego żywienia
    • Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia (wymienia zdrowe produkty, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo itd.)
    • Wie na czym polega profilaktyka zdrowotna (np. szczepienia ochronne)
    • Podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania (m.in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu)
    • Przezwycięża niechęć do spożywania niektórych potraw
    • Udziela swobodnych wypowiedzi ustnych, poprawnych pod względem gramatycznym wymawia prawidłowo większość głosek
    • Potrafi się skupić; używa wyobraźni w celu określenia możliwych konsekwencji swoich działań

     

    Dziecko  pięcioletnie:

     

    • Radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych
    • Zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje różnych form aktywności
    • Potrafi wyrazić słowami swój problem oraz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać
    • Wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych
    • Współdziała w zespole podczas zabaw i prac porządkowych
    • Potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań
    • Współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi
    • Próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania
    • Rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości
    • Przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania bądź dokuczania;
    • Jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami
    • Wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, komputer,

    telewizja, narkotyki)

         

    Dziecko  sześcioletnie:

     

    • Szybko odnajduje się w grupie rówieśniczej, prawidłowo nawiązuje kontakty

    z rówieśnikami i nauczycielami, współdziała

    • Radzi sobie z własnymi emocjami, panuje nad nimi, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych, rozpoznaje co jest dobre a co złe
    • Przestrzega norm i zasad
    • Chętnie się uczy,  jest odpowiednio zmotywowany, wysłuchuje  wypowiedzi innych
    • Potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań
    • Jest samodzielny w samoobsłudze
    • Podejmuje działania na rzecz innych, obdarza empatią  innych, nauczyciel jest dla niego  autorytetem
    • Próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania
    • Rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości
    • Przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania bądź dokuczania
    • Utrzymuje porządek, dba o swoje rzeczy
    • Jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami
    • Wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, komputer,

    telewizja, narkotyki)

     

     

     

    Rodzice i nauczyciele

     

    • Są świadomi zagrożeń i kontrolują to, co dziecko ogląda w telewizji, w jakie gry komputerowe gra, a także jakie treści przegląda w Internecie
    • Znają zależności pomiędzy agresją, nadpobudliwością dzieci a niektórymi programami telewizyjnymi i grami komputerowymi
    • Prowadzą dyskusje z dziećmi na temat oglądanych przez nie programów telewizyjnych i gier
    • Kształtują przyjazny klimat w przedszkolu, budują prawidłowe relacje rówieśnicze
    • Poszerzają wiedzę na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń psychicznego dzieci

     i młodzieży

    • Doskonalą kompetencje w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11. Ewaluacja programu:

     

    Program wychowawczo- profilaktyczny realizowany jest przy współpracy z organizacjami

    i instytucjami wspomagającymi rodzinę, a także specjalistami: logopedą i psychologiem. Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na zabraniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Program wychowawczo-profilaktyczny poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji w zależności od zaistniałych potrzeb. Wyniki analizy będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

     

    Ewaluacja programu będzie polegać na ocenie stopnia przestrzegania wyodrębnionych norm postępowania. Sposoby ewaluacji to :

    *ankiety

    *analiza dokumentów (zapisy w dziennikach, plany miesięczne w poszczególnych grupach, arkusze obserwacji dziecka, scenariusze, hospitacje diagnozujące, ocena realizacji programu na końcowo rocznym spotkaniu Rady Pedagogicznej)

    *analiza dokumentacji współpracy z rodzicami (protokoły zebrań z rodzicami, informacje zwrotne od rodziców)

    *analiza twórczości dziecięcej

    *rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami grup

    *prezentacja dokonań dzieci w formie wystawy prac

    *materiał reportażowy (kronika przedszkolna, strona internetowa)

     

     

   •  
   •  
 •  
 •  

Załączniki

  Zatwierdzenie progr...Leżajsku.pdf 183,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się