2020-05-14

Statut przedszkola

STATUT

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3

 

„Bajka”

 

W LEŻAJSKU

 

 

 

 

 

Leżajsk  listopad 2017

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajka” w Leżajsku zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką publiczną działającą na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 4. Uchwały Nr IX/77/99 Rady Miasta Leżajska z dnia 4 października 1999 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno – prawnej Przedszkoli Miejskich;
 5. Uchwały Nr XIV/91/08 Rady Miejskiej w  Leżajsku z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 3 w Leżajsku;
 6. Niniejszego Statutu. 
 7. Siedziba przedszkola znajduje się w Leżajsku przy ul. Braci Śniadeckich 8.
 8. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Leżajsk.
 9. Nadzór  pedagogiczny  nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

5.   Przedszkole używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu:

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 3

„Bajka”

37-300 Leżajsk

ul. Braci Śniadeckich 8

NIP 816-15-24-793,

tel.17/2420143

 

Przedszkole Miejskie Nr 3

37-300 Leżajsk

ul. Braci Śniadeckich 8

 1. W dokumentach przedszkolnych dopuszcza się używanie skrótu: PM3
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1) Gminę  Miasto Leżajsk

2)Rodziców w formie opłat za sprawowanie opieki przez przedszkole w czasie      przekraczającym czas bezpłatnego nauczania ( 5 godzin).

 1. Przedszkole może otrzymać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

§ 2

 

 Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 1. przedszkole  – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 3 „ Bajka” w Leżajsku
 2. nauczyciel – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Bajka” w Leżajsku
 3. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. dzieci  – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola, o którym mowa
  w § 1 ust. 1;
 5. podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
  w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego     uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;
 6. program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 7. dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1
 8. ustawa o systemie oświaty  należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 9. Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela;
 10. ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 11.  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
  o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;
 12. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty
 13. organ prowadzący – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Leżajsk

 

     

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno.

3. Przedszkole zapewnia w szczególności:

  1. bezpłatne  nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu
   o program wychowania przedszkolnego;
  2. rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
  5. wspomaganie  rodziny w jej wychowawczej roli;
  6. kształcenie  uniwersalnych  zasad etycznych  i odpowiedzialności  za swoje czyny.

4. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem
i troską  o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

  1. zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
  2. organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby
   i możliwości rozwojowe dzieci;
  3. kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz  poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;
  4. udziela  pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
  5. prowadzi obserwację pedagogiczną, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  6. wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwija ich kompetencje wychowawcze;
  7. konsekwentnie  przestrzega  prawa dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
  8. organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom;
  9. umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:
 1. Prowadząc zajęcia w języku polskim,
 2. Wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
 3. Pielęgnując tradycje związane ze środowiskiem,
 4. Wychowując dzieci na ludzi rozumiejących innych, szanujących odrębność rasową, narodowościową i religijną,
 5. Uczestniczenie, bądź nieuczestniczenie w nauce religii nie może być powodem jakichkolwiek dyskryminacji,

 

 

§ 4

 

1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

  1. organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym,  emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
  2. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  3. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  4. umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre,  a co złe;
  5. kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  6. wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej
   i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  7. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z  innymi dziećmi i dorosłymi;
  8. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
   o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  9. zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  10. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  11. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  12. kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;
  13.  zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  14. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  15. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania
   o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  16. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  17.  buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;
  18. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  19. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
  20. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;
  21. tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka; 
  22.  umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby; 
  23. rozwija umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach
   z dziećmi i dorosłymi w tym osobami starszymi;
  24.  za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się
   w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
   i harmonijnego rozwoju; 
  25. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  26. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach
   i w dalszej edukacji;
  27. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur. 

 

ROZDZIAŁ III

Sposoby  realizacji  zadań

 

§ 5

 

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:

1) szczegółowe cele edukacyjne;

2)opis zakładanych efektów;

3)materiał edukacyjny do realizacji celów;

4)wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

3. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

   1. zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
   2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
   3. zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.

6.Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

7. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.

9. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

 

§ 6

 

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.

 2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

                                                 

ROZDZIAŁ IV

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 7

 

1Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc  jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

3) spontaniczna działalność dzieci;

4) proste prace porządkowe;

5) czynności samoobsługowe;

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

9) zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą.

 

§ 8

 

1.   Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

 1. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.
 2. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.
 3. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

§ 9

 

1.  W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii .

 1. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.

 2. Przedszkole może organizować lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób.
 3.  Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze kościelne.
 4. Do realizacji nauki religii przedszkole może zatrudnić nauczyciela katechetę (zgodnie z KN) wyłączne na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego przez odpowiednie władze Kościelne.
 5. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.
 6.  Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego,  których koszt  pokrywa organ prowadzący.
 7.  Zajęcia z rytmiki prowadzone są dla wszystkich dzieci nieodpłatnie.
 8.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć z rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3 – 4 letnich, a 30 min. dla dzieci 5 – 6 letnich.
 9.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora placówki.
 10.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ V

Ogólne zasady organizacji  przedszkola.

 

§ 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje pięć dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
 3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi co najmniej 5 godzin i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 7.30 do 12.30.
 4. Szczegółowy czas pracy przedszkola (poszczególnych oddziałów) określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia  każdego roku.
 5. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku, po uzyskaniu opinii nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych.
 6. Arkusz organizacji określa w szczególności:
 1. Liczbę oddziałów;
 2. Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 3. Tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnego;
 4. Czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 5. Liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. Liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 7. Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora i radę pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Wakacyjna przerwa w pracy przedszkola ustalana jest przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i rodzicami.
 3. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących przedszkolach.

    10.  Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:

1)   W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności  brane są pod uwagę kryteria ustawowe ( pierwszy etap rekrutacji), a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku ( drugi etap rekrutacji).

   1. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.

11.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci      w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 1. Ze względów organizacyjnych Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.
 2. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.
 3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch lub więcej nauczycieli pracujących w układzie godzin podanych w opracowanym harmonogramie pracy.
 5. W grupie najmłodszej, oprócz nauczyciela, zatrudnia się dodatkowo pracownika na stanowisku pomocy wychowawczej.
 6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci (np. w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych) Dyrektor przedszkola i Rada Pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych  w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci. O zmianie organizacji pracy powiadamiani są rodzice.
 7. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 8. Czas prowadzonych zajęć – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lata – około 30 minut.
 1.  Czas realizacji bezpłatnych zajęć w przedszkolu, na których realizowana jest podstawa programowa trwa od godz. 7.30 do godz.12.30.  
 2.  W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 3.  W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem,  zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
 4.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 5.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę                  nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
 6.  Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:
  1. sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;
  2. łazienki dziecięce;
  3. szatnie dziecięce;
  4. gabinet specjalistów (logopeda, psycholog);
  5. pracownię multimedialną;
  6. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
  7. kuchnię;
  8. ogród przedszkolny.

20. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. 

21. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej

22. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

23. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat.

 

§ 11

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Rodzice dzieci ponoszą opłatę za:
 1. Za sprawowanie opieki przez przedszkole w czasie przekraczającym czas bezpłatnego

  nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą godzinę

  wysokości ustalonej przez organ prowadzący.

 1. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w pkt 1) ustala się mnożąc  ustaloną przez organ prowadzący kwotę przez zadeklarowaną przez rodziców liczbę godzin  pobytu dziecka w przedszkolu wykraczająca poza minimum programowe (5 godz.)
 2. W przypadku nieobecności lub rezygnacji dziecka z uczęszczania do przedszkola  opłata podlega zwrotowi.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
 4. Zasady odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr  3  w Leżajsku wydane w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest przez Dyrektora i intendenta placówki w porozumieniu z Radą Rodziców i organem prowadzącym.
 6. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu naliczany jest odpis równy dziennej stawce żywieniowej.
 7. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca.
 8. Opłaty za godziny płatne pkt. 2) i opłaty wymienione w pkt. 4) przyjmowane są na kwitariuszach, które są drukami ścisłego zarachowania.
 9. Zasady odpłatności i korzystania z żywienia przez pracowników podczas godzin wykonywania pracy reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Leżajsku wydane  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 10. Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, wymagającej indywidualnej pomocy ze względu na trudne warunki rodzinne oraz wypadki losowe mogą zostać objęte opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

§ 12

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
 2. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
 3. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 4. współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
 5. organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 6. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
 7. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
 8. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
 9. ogrodzenie terenu przedszkola;
 10. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
 11. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

4. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:

 1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
 2. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 3. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
 4. opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
 5. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

5. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

6. Przedszkole może korzystać z pomocy  w opiekowaniu się dziećmi udzielanej przez wolontariuszy.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 13

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godz. 8.00. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
  w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 2. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału.
 4. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 13 lat, które posiada upoważnienie od rodzica oraz posiada legitymacje szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, ze biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu sali przedszkolnej.
 5. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z  numerem  telefonu.
 6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
 7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 9.  W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 9 podjęte zostaną następujące działania:
  1. rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
  2. wystosowanie listu do rodziców dziecka;
  3. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
 10. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
 13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
 14. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.
 15. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 16. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 17. Każde podanie leków w przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
 18. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 19. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 20. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
 21. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej

(np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców ( prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

 1. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania  z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IX

Sposób prowadzenia  innowacji pedagogicznych

 

§ 14

 

1. Przedszkole może prowadzić innowację zwaną dalej „innowacją”, rozbudzając zainteresowania          członków Rady Pedagogicznej problematyką innowacyjną;

 1. innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mają  na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 2. innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.
 3. innowacja  może obejmować:
 1. wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
 2. całe przedszkole, oddział lub grupę;

 

 1. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 2. w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań;
 3. udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny;
 4. zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:

 

 1. cel prowadzenia innowacji;
 2. tematykę;
 3. sposób realizacji;
 4. zakres innowacji;
 5. czas trwania;
 6. zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;
 7. przewidywane efekty innowacji.

 

 1. zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji  i zapoznaje z nimi  Radę Pedagogiczną;
 2. dyrektor przedszkola  wyraża zgodę na prowadzenie innowacji po uzyskaniu:

 

 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2)pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
 w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej                 opublikowane;

3)opinii Rady Pedagogiczne:

 

     1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia innowacji;
     2.  innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia innowacji zawarty jest w jej opisie.

 

 

ROZDZIAŁ X

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 15

 

 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
  w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 5. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

 1. Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

14. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci,       w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;

2) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym;

3) diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci;

4) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych;

5) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych;

6) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych                                 i wychowawczych.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego

                               

§ 16

 

 1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany
w orzeczeniu o potrzebie indywidulnego przygotowania przedszkolnego.

5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

7.W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

8.Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

10. Dziecku objętemu  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

                                                   

ROZDZIAŁ XII

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 17

 

1. Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do      indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 11.

3.  Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających  do przedszkola

 

§ 18

 

1. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:

  1.     rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesieniu wychowanka do innego oddziału działającego na terenie gminy, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  2.     absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;
  3.     gdy zachowania dziecka, zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków a rodzice nie podejmują współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii), lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwe zmiany tej sytuacji.
  4.    rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu;
  5.    nie zgłoszenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;
  6.    podanie fałszywych danych w karcie zgłoszenia

 

 1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 pkt 3) dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka;

2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc;

3) zawiadomić rodziców o decyzji na piśmie.

 

3.   Decyzje o skreśleniu dziecka z listy, rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie            7  dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

ROZDZIAŁ XIV

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

§ 19

 

1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.  

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców. Zebrania oddziałów są protokołowane.

4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora przedszkola, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;

2) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb
 w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić
z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego
i psychologicznego;

4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Powitanie wiosny, Dzień Babci
i Dziadka,  Mamy  i Taty, jasełka, Dzień Dziecka,  
wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;

5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

6) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

7) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

8) organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;

7) organizację kącika dla rodziców,  redagowanie gazetki przedszkolnej pełniących funkcję informacyjną, zawierające ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, recenzje literatury dla dzieci i rodziców;

8) organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży, czy karmy dla zwierząt.

9)  Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

a) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;

b) umożliwienia obserwacji  stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;

c) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

d) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

 

5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane  za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznego dziecka.

6. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę
e-mailową.

 

                                                                  ROZDZIAŁ XV

                                                    ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 20

 

            1Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

 

§ 21

 

 1. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W przypadku nieobecności Dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

3.Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami.

4. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających                   podnoszeniu jej jakości,

b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez i tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,

c) sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,

d) dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,

f) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

g) przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

 1. opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,
 2. opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
 3. wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
 5. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych
  w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
 6. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 7. współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;

2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola; 

b) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola; 

c) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

d) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych;

e) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku, w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

g) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.;

h)  dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego,  urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;

j) powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego;

 

3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

a)  kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

 1. ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 2. przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 3. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 4. opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 5. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 6. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 7. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi .

 

 1. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną i radę rodziców.
 2. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10 i przepisami wykonawczymi do ustaw.

 

 

§ 22

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, rady rodziców, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,             w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 6. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  1.   zatwierdzenie planów pracy;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
  4.  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;
  6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
   w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
  2. projekt planu finansowego przedszkola;
  3. wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
   i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  5. programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.
 10. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
  1. przygotowuje projekt statutu i zmian do statutu;
  2. uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
  3. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
  4. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
  5. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
  6. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  7. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

 

 1. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

 

§ 23

 

1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym          jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje Rady Rodziców są jawne.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdego  oddziału, wybranych   w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we  wszystkich sprawach przedszkola.  
 2.  W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi      fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

 

§ 24

 

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

  1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
  2. wyjaśnienie istoty nieporozumień;
  3. Podjęcie decyzji rozstrzygającej.

4. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Rozstrzygniecie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ XVI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 25

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne  do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
z jego rodzicem w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

2) włączania ich w działalność przedszkola.

4. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

  1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
  2. planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  4. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:

a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni  wesprzeć swoje  dziecko,

b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

  1. właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
  2. troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo,  życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
  3. wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
  4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
  5. doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  6.  organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
  7.  rzetelne, systematyczne  przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
  8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
  9. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
  10. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
   i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
  11. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  12. aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
  13. przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
  14. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  15. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady pedagogicznej;
  16. czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
  17.  udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
  18. realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 1. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda.

5.   Do zadań logopedy należy:

  1. obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych;
  2. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;
  3. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;
  4. współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;
  5. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
  6. prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych;
  7. organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych;
  8. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;
  9. opieka nad gabinetem logopedycznym.

7. Logopeda prowadzi dziennik zajęć.    

8. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

                                                                                    

§ 26

 

1. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

 1. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

4. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 27

 

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

  1. przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i p.poż., odbywać wymagane szkolenia;
  2. sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym Dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
  3. niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
  4. przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
  5. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać
   z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
  6. udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
  7. niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
  8. zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;
  9. przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;
 1. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 

§ 28

 

1.W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora przedszkola. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu musi uzyskać opinię Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

2.Zastępca Dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim, a dyrektorem przedszkola.

 

 

§ 29

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu
i jego otoczenia w czystości i porządku:

     1) Pomoc nauczyciela

     2) Intendent

     3) Kucharka

     4) Pomoc kuchenna

     5) Sprzątaczka

     6) Woźny

 

2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu, a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających
w przedszkolu.

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala Dyrektor placówki.

§ 30

 

1.Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do

1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy;

5)taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;

8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola;

9) przestrzeganie tajemnicy służbowej, nieujawnianie danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ XVII

Wychowankowie przedszkola. Prawa i obowiązki.

 

§ 31

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;

2) szacunku dla swoich potrzeb;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

 1. W przedszkolu wspólnie z dziećmi i w porozumieniu z rodzicami,  ustalane są normy zachowania - „ Kodeks przedszkolaka”. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami

współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

  1. traktowania z szacunkiem  i  życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
  2. aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli;
  3. słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
  4. szanowania wytworów  pracy kolegów;
  5. szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  6. dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
  7. sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.
 1. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym, o którym mowa w § 18.
 2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada Dyrektor przedszkola.

8. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

 

§ 32

 

 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;

3) darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności, przydzielając przywileje  pełnienia dyżurów lub innych czynności wobec grupy rówieśniczej;

4) drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania

5) pochwałą do rodziców;

6) pochwałą Dyrektora przedszkola;

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

  1. ustną uwagą nauczyciela;
  2. tłumaczenie i wyjaśnienie;
  3. ukazywanie następstw niewłaściwego postepowania w celu skłonienia dziecka do autorefleksji, wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;

4) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

5) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

6) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:

1) powiadomieniu Dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

      3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności Dyrektora przedszkola
w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

 

ROZDZIAŁ XVIII

RODZICE. OBOWIAZKI I PRAWA

 

§ 33

 

 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

9) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

10) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);

11) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

12)przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

13) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

14) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

15) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

16) ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – skorzystanie z możliwości ubezpieczenia grupowego w przedszkolu lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie indywidualne;

17) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

18) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

19) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

§ 34

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;

5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;

6) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności
ze statutem przedszkola
, regulaminem rady rodziców i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;

7) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

9) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

10) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

11) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;

12) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;

13) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

14) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

3. Rodzice mają obowiązek:

 1. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
 2. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
 3. angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu;
 4. osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
 5. zapewnić regularne  uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.

a)  Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój        wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.

b)  Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa,  przybory do mycia zębów, pidżamę, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

c) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek (z wyjątkiem ustaleń grupowych), ani rzeczy wartościowych.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

 

 

ROZDZIAŁ XIX

Postanowienia końcowe

 

§ 35

 

 Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 36

 

 Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 37

 

 Dla zapewnienia znajomości treści Statutu, zostaje  udostępniony przez dyrektora przedszkola wszystkim zainteresowanym;

 

§ 38

 

 Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniem niniejszego Statutu.

 

§ 39

 

  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 40

 

   W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy – Prawo Oświatowe, Ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy.

 

§ 41

 

 Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 42

Gospodarkę finansową przedszkola nadzoruje Skarbnik Miasta Leżajsk

 

§ 43

Nadzór nad pracą przedszkola sprawuje Rada Miejska w Leżajsku

 

§44

 

Obsługa administracyjno – finansowa przedszkola jest wykonywana przez Referat Księgowo Finansowy Urzędu Miejskiego w Leżajsku

 

§ 45

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.11.2017 r.

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 16.11.2017 r.

 

 

 

 

 

                                                                                   Dyrektor przedszkola

 

 

 

Załączniki

  uchwała.pdf 289,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się