2020-05-15

Struktura organizacyna

Dyrektorem przedszkola jest pani mgr Lucyna Dołęga.

 

W  przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i personel administracyjno - obsługowy.

Nauczyciele:

 • dyrektor
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel j. angielski
 • logopeda
 • nauczyciel specjalista
 • nauczyciel katecheta
 
           Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół zaangażowanych i oddanych ludzi, którzy znają specyfikę pracy z małymi dziećmi, doskonale radzą sobie z komunikacją interpersonalną i wykazują się wysoką kulturą osobistą. Nauczyciele prowadzą atrakcyjne zajęcia, właściwie wykorzystują środki i pomoce dydaktyczne. Trafnie dobierają formy i metody zajęć, odpowiednio aranżują otoczenie, co sprzyja utrzymaniu wysokiego poziomu aktywności dzieci oraz nabywaniu przez nie nowych wiadomości i umiejętności. Dbają o zachowanie bezpieczeństwa dzieci oraz przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad zachowania.
 
           Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych - ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Ponadto, poza wykształceniem kierunkowym, nasi nauczyciele posiadają również dodatkowe kwalifikacje m.in. w zakresie terapii pedaogigcznej, pedagogiki wczesnoszkolnej i edukacji muzycznej, logopedycznej, rewalidacji.
 
 
 

Personel administracyjny:

 • intendent
 • sekretarka


Personel obsługowy:

 • pomoc nauczyciela
 • kucharki
 • woźne
 • woźny

 

ORGANY PRZEDSZKOLA:

 

1. Dyrektor Przedszkola

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

 

Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajka” w Leżajsku jest Gmina i Miasto Leżajsk a Organem Nadzoru Pedagogicznego - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się